OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Poučné slovo svätého Jána Zlatoústeho vo svätý deň Paschy 

  на русском языке >>   

 
Kto je zbožný a bohabojný, nech sa kochá touto blahou a jasnou slávnosťou.
Kto je služobník rozvážny, radujúc sa, nech vojde v radosť svojho Pána (Mt 25,21).
Kto sa namáhal, postiac sa, nech prijme teraz denáre (Mt 20,13).
Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes dostane spravodlivú mzdu.
Kto prišiel po tretej hodine, nech s vďačnosťou oslavuje.
Kto stihol prísť po šiestej hodine, nech ani trochu nezúfa, lebo nič mu nebude ubraté.
Kto sa zdržal do deviatej hodiny, nech bez rozpakov a strachu pristúpi.
Kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí pre svoje otáľanie:
lebo štedrý je tento Vládca, prijíma i posledného ako prvého; upokojuje toho,
ktorý prišiel o jedenástej hodine rovnako, ako toho, ktorý pracuje od prvej hodiny.
I posledného miluje, i k prvému je láskavý; i onomu dáva, i tamtoho obdaruje;
i skutky prijíma, i úmysly víta; i činnosti si váži, i návrhy chváli (Pozri Mt 20,1-10).
A tak, všetci vojdite v radosť svojho Pána; i prví i druhí mzdu prijmite.
Bohatí i chudobní spoločne jasajte; zdržanliví i nedbanliví ctite tento deň.
Ktorí sa postili i ktorí sa nepostili, veseľte sa dnes.
Stôl je plný, všetci sa nasýťte. Teľa je vykŕmené, nikto nech neodchádza hladný;
všetci požívajte hostiny viery, všetci prijmite bohatstvo blaha.
Nikto nech nenarieka, že je úbožiak, lebo sa zjavilo spoločné kráľovstvo.
Nikto nech neplače nad priestupkami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie.
Nikto nech sa nebojí smrti, lebo vyslobodila nás Spasiteľova smrť.
Zničil ju, hoci bol (On) ňou objatý. Zostúpiac do pekla, premohol ho (peklo).
Zarmútilo sa, keď okúsilo z Jeho tela. Predvídajúc to, zvolal Izaiáš:
Peklo, hovorí, sa zarmútilo, keď Teba tam dole stretlo (Iz 14,9).
Zarmútilo sa, lebo sa stalo prázdnym.
Zarmútilo sa, lebo bolo potupené.
Zarmútilo sa, lebo bolo usmrtené.
Zarmútilo sa, lebo bolo zvrhnuté.
Zarmútilo sa, lebo bolo spútané.
Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a stretlo sa s nebom.
Prijalo, čo videlo a upadlo do toho, čo nevidelo.
Kde je, ó, smrť, osteň tvoj? Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? (1 Kor 15,55)
Z mŕtvych vstal Christos a ty si bolo zvrhnuté.
Z mŕtvych vstal Christos a padli démoni.
Z mŕtvych vstal Christos a radujú sa anjeli.
Z mŕtvych vstal Christos a zavládol život.
Z mŕtvych vstal Christos a ani jedného mŕtveho už niet v hrobe.
Lebo Christos vstal z mŕtvych, stal sa prvotinou zosnulých (1 Kor 15,20).
Jemu sláva a vláda na veky vekov.
Amen.