OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Základy pravoslávnej viery sú:
 
1. Svätá Tradícia
je každodenný život Božieho ľudu v priebehu dejín. 
Predstavuje súhrn skúseností v Cirkvi, tak ako bol odovzdávaný z generácie 
na generáciu, od čias Isusa Christa a Jeho apoštolov až dodnes. 
Svätá Tradícia je život Cirkvi ovplyvňovaný a vedený Svätým Duchom,
je súhrnom všetkého potrebného pre život a spásu Božieho ľudu.
 
2. Sväté Písmo -
alebo Biblia (čo znamená kniha, knihy) 
   Veríme, že Sväté Písmo je slovo Božie,
- bolo napísané ľuďmi vedenými a inšpirovanými Svätým Duchom, 
- je písomným záznamom Božieho zjavenia. Sväté Písmo tvoria:
 
Starý Zákon – popisuje Božie zjavenie do príchodu Isusa Christa.  
Nový Zákon – završujúci Božie zjavenie vyhlásením Isusa Christa za Spasiteľa sveta.
 
3. Spisy svätých otcov medzi spisy považované za pramene našej viery patria 
predovšetkým diela svätých otcov, ktoré vysvetľujú základne učenie Cirkvi a bránia
pravú vieru.
 
4. Modlitba a liturgická bohoslužba sme pozvaní k uskutočňovaniu osobného
modlitebného pravidla, ktoré je nerozlučne spojené s verejnými bohoslužbami Cirkvi. Najdôležitejšou z nich je Svätá Liturgia. Predstavuje spoločné dielo božieho ľudu
stretnutie so samotným Bohom.
 
5. Životy svätých sú svedectvom o Božej pravde.
Slúžia nám ako vzory,
podľa ktorých môžeme žiť skutočný kresťanský život.
 
6. Vyznanie viery - Víruju (Verím)
úplné vyznanie pravoslávnej viery,
- je obsiahnuté v tzv. niceo–carihradskom vyznaní viery (symbole viery),
ktorý zostavili sväti otcovia na 1. a 2. všeobecnom (ekumenickom) sneme v Nicei v roku 
325 a v Carihrade v roku 381. Spievame alebo čítame toto vyznanie pri každej sv. liturgii. 
Pravoslávni kresťania takto vyznávajú svoju vieru nepretržite, a hlavne bez akýchkoľvek zmien,
od 4. storočia (presne od roku 381). 
 
ВIРУЮ... Почаiв, 5.липня 2009

Pravoslávne (niceo–carihradské) vyznanie viery:        

*Viruju vo jedinaho Boha Otca, Vsederžiteľa, 
 Tvorca nebu i zemli, vidimym že vsim i nevidimym. 
 
*I vo jedinaho Hospoda Iisusa Christa, Syna Božija,
 jedinorodnaho, iže ot Otca roždennaho predže vsich vik:
 Svita ot Svita, Boha istinna ot Boha istinna, 
 roždenna, ne sotvorenna, jedinosuščna Otcu, imže vsja Byša. 
 
*Nas radi čelovik i našeho radi spasenija, sšedšaho s nebes,
 i voplotivšahosja ot Ducha Svjata i Mariji Divy, i vočelovičšasja. 

*Raspjataho že za ny pri Pontijstim Pilati, i stradavša, i pohrebenna,

*i voskresšaho v tretij deň, po pisanijem. 

*I vozšedšaho na nebesa, i siďjašča odesnuju Otca. 

*I paki hrjaduščaho so slavoju,suditi živym i mertvym, Jehože Carstviju ne budet konca. 

*I v Ducha Svjataho, Hospoda, Životvorjaščaho, iže ot Otca ischoďaščaho, 
 iže so Otcem i Synom spoklaňajema i sslavima, hlaholavšaho proroki. 

*Vo jedinu svjatuju, sobornuju i apostolskuju Cerkov. 

*Ispoviduju jedino kreščenije, vo ostavlenije hrichov. 

*Čaju voskresenija mertvych:

*I žizni buduščaho vika. Amiň.

                                                                
*Verím v jedného Boha Otca, Všemohúceho,
  Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. 
 
*I v jedného Hospoda Isusa Christa, Syna Božieho,
  jednorodeného, z Otca zrodeného pred všetkými vekmi. 
  Svetlo zo Svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nie stvoreného,
  tej istej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko bolo stvorené. 
 
*Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies
  a vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a stal sa človekom. 
 
*Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.

*A v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem.

*A vystúpil na nebesá a sedí po pravici Otca.

*A znova príde so slávou súdiť živých a mŕtvych, a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

*I v Ducha Svätého, Hospoda, Dárcu života, ktorý z Otca vychádza,
  a ktorému s Otcom i Synom tá istá poklona i sláva sa vzdávajú,
  ktorý hovoril skrze prorokov.

*V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

*Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

*Očakávam vzkriesenie mŕtvych

*a život budúceho veku. Amen.