OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Didaché

                                    Učenie dvanástich apoštolov národom

                                                           I.

1. Sú dve cesty, jedna života a jedna smrti. Medzi týmito dvoma cestami je veľký rozdiel.                      2. Cesta života je táto: Poprvé: miluj Boha Stvoriteľa, a podruhé svojho blížneho ako seba samého.   Všetko to, čo nechceš, aby sa stalo tebe, ani ty nerob iným. 3. A takýto je význam týchto slov: Dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za svojich nepriateľov, postite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Veď aká to zásluha, ak milujete tých, čo vás milujú? Vari tak nerobia i pohania? Vy však milujte tých, ktorí vás nenávidia a nebudete mať nepriateľov. 4. Zdržiavaj sa svojich hriešnych a telesných žiadostí. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé a budeš dokonalý. Ak ťa niekto núti ísť jednu míľu, choď s ním dve. Ak ti niekto berie vrchný odev, daj mu aj spodný. Ak ti niekto vezme niečo tvoje, nežiadaj to späť. Lebo aj tak nič nezmôžeš. 5. Každému, čo ťa prosí, daj a nežiadaj to späť.        Lebo Otec chce, aby sa z jeho vlastných darov dostalo každému. Blažený, kto obdarúva podľa tohoto prikázania, lebo je bez viny. Beda však tomu, kto berie. Ak však niekto berie, pretože je v núdzi,            tak je bez viny. Ale ak nie je v núdzi, bude skladať účet za to, prečo zobral a načo to zobral.                Keď bude potom vhodený do väzenia, bude posúdený podľa toho, čo spáchal a „nevyjde odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera.“ 6. Veď i pre toto je povedané: „Nech sa tvoja almužna potí v tvojich rukách, kým nespoznáš, komu ju dávaš.“ 

                                                           II. 

1. Druhé prikázanie učenia: 2. Nezabiješ, nescudzoložíš, nezneuctíš dieťa, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš čarovať, nebuseš traviť, neodvrhneš dieťa potratením, ani novorodenca neusmrtíš,                    3. nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Nebudeš krivo prisahať, nebudeš lživo svedčiť, nebudeš osočovať ani navádzať na zlé. 4. Nebudeš dvojtvárny ani dvojznačný v slovách, lebo dvojznačné reči sú osídlom smrti. 5. Tvoje slovo nech nie je lživé, ani prázdne, ale nech sa naplní skutkom. 6. Nebuď sebecký, ani zlodej, ani pokrytec, ani zlomyseľný, ani pyšný. Neprechovávaj voči svojmu blížnemu žiaden zlý úmysel. 7. Nebudeš nenávidieť žiadneho človeka, ale radšej ho napomeň, modli sa zaňho a miluj ho viac ako seba samého. 

                                                           III. 

1. Dieťa moje, utekaj od každého zla i všetkého, čo sa naň ponáša. 2. Nebuď hnevlivý, lebo hnev vedie     k vraždeniu. Ani nebuď závistlivý, hádavý, ani prchký. Toto všetko totiž vedie k vraždeniu. 3. Dieťa moje, nebuď zmyselný, lebo zmyselnosť vedie ku smilstvu, ani nebuď oplzlý a chráň sa žiadostivého pohľadu,   lebo z tohoto všetkého pochádzajú cudzoložstvá. 4. Dieťa moje, neoddaj sa veštectvu, lebo veštectvo vedie k modloslužbe, ani zaklínaniu, ani astrológii, ani čarovaniu. Ani na to nechci pozerať (ani to počúvať), lebo z toho všetkého pochádza modloslužba. 5. Dieťa moje, nebuď luhárom, lebo klamstvo vedie ku krádeži. Ani ziskuchtivcom ani chvastúňom, lebo z toho všetkého pochádzajú krádeže. 6. Dieťa moje, nereptaj, lebo to vedie k rúhaniu. Nebuď spupný ani zlomyseľný, lebo z tohoto všetkého pochádzajú rúhania. 7. Buď však tichý, lebo „tichí budú dedičmi zeme.“ 8. Buď trpezlivý, milosrdný, dobromyseľný, pokojný, dobrotivý a maj vždy bázeň pred slovami, ktoré si vypočul. 9. Nevyvyšuj sa a ani nedávaj svojej duši prílišnú sebavedomosť. Nespolčuj svoju dušu s pyšnými, ale pridaj sa k spravodlivým a pokorným.                     10. Veci, čo sa ti prihodia, prijmi ako dobré vo vedomí, že nič sa nestane bez Boha. 

                                                           IV. 

1. Dieťa moje, na toho, kto ti zvestuje Božie slovo, pamätaj dňom i nocou. Maj ho v úcte, ako Pána, lebo kde sa hovorí o Pánových veciach, tam je aj sám Pán. 2. Každodenne vyhľadávaj sväté osoby, aby si našiel pokoj v ich slovách. 3. Nevytváraj rozdelenia, ale zmieruj pohádaných. Súď spravodlivo, nehľaď na osobu, keď karháš za prečin. 4. Nepochybuj, či sa to stane alebo nie. 5. Nebuď tým, čo vystiera ruku, aby prijímal, a sťahuje ju, ak treba dávať. 6. Ak máš niečo z (práce) svojich rúk, daj to ako výkupné za svoje hriechy. 7. Neotáľaj pri dávaní, ani nebuď namrzený, keď dávaš. Lebo budeš poznať, aký dobrý je ten, čo ťa odmení. 8. Neodvracaj sa od núdzneho, ale o všetko sa deľ so svojim bratom a nehovor, že je to tvoje vlastné, lebo ak ste spoločníkmi v nesmrteľných veciach, o čo viac v pominuteľných. 9. Neodťahuj ruku od svojho syna alebo svojej dcéry, ale uč ich od mladosti bázni pred Bohom. 10. Neprikazuj svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí majú nádej v tom istom Bohu, keď si roztrpčený, aby nestratili bázeň pred Bohom,   ktorý je nad oboma. Veď on neprichádza povolávať podľa výzoru, ale k tým, ktorých Duch pripravil.        11. Sluhovia, vy sa však v pokore a bázni podriaďte svojim pánom ako Božiemu obrazu. 12. Maj v nenávisti každé pokrytectvo a všetko, čo sa nepáči Pánovi. 13. Nikdy neopusť Pánove prikázania, ale chráň to, čo si prijal, nič nepridávaj, ani neuberaj. 14. V cirkvi vyznávaj svoje priestupky a nepristupuj k svojej modlitbe s nečistým svedomím. Toto je cesta života. 

                                                           V. 

1. Cesta smrti je zasa takáto: Predovšetkým je zlá a plná prekliatia: Vraždy, cudzoložstvo, zlé žiadosti, smilstvá, krádeže a modloslužby, mágia a veštectvo, lúpeže, krivé svedectvá, pokrytectvo, pretvárka, lesť, nadutosť, zlomyseľnosť, samoľúbosť, ziskuchtivosť, oplzlosti, žiarlivosť, bezočivosť, pýcha, vystatovanie, neúcta. 2. Tí, čo prenasledujú dobrých, nenávidia pravdu, milujú lož, nepoznajú odmenu za spravodlivosť, nelipnú k dobru, ani nesúdia spravodlivo, nezasadzujú sa o dobro, ale o zlo, sú veľmi ďaleko od miernosti a trpezlivosti, milujú márnivosť, vyhľadávajú pomstu, nezmilujú sa nad chudobným, nestarajú sa o utláčaných, nepoznajú toho, ktorý ich stvoril, zabíjajú deti, ničia Boží zárodok (v matkinom tele), odvracajú sa od núdzneho, utláčajú sužovaného, líškajú sa mocným, nespravodlivo súdia chudobných, všemožne hrešia. Chráňte sa, deti, pred všetkými takýmito. 

                                                           VI. 

1. Dávaj pozor, aby ťa niekto nezviedol z cesty tohoto učenia, aby ťa neučil veciam cudzích Bohu.          2. Ak dokážeš niesť celé Pánovo jarmo, budeš dokonalým. No ak to nedokážeš, rob toľko, koľko dokážeš. 3. Čo sa týka jedla, znášaj, koľko vládzeš. Úzkostlivo sa však chráň mäsa obetovaného modlám, lebo to je vzdávanie pocty mŕtvym bohom. 

                                                           VII. 

1. Čo sa týka krstu, krstite takto: Po vyššie uvedenom poučení krstite ponorením do tečúcej vody v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 2. Ak by si nemal tečúcu vodu, krsti v inej vode. Ak nemôžeš v studenej, tak v teplej. 3. Ak by si nemal ani jednu ani druhú, lej trikrát vodu na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 4. Pred krstom nech sa postí i ten, kto krstí, i ten, kto má byť pokrstený, i všetci, ktorí môžu. Krstenca však vyzvi, aby sa postil jeden alebo dva dni. 

                                                           VIII. 

1. Nech vaše pôsty nie sú s pokrytcami. Oni sa postia druhý a piaty deň po sobote (pondelok a štvrtok). Vy sa však postite vo štvrtý a v prípravný deň (streda a piatok). 2. Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom Evanjeliu, tak sa modlite:

"Otče náš, ktorý si v nebi, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám našu vinu, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoja je moc a sláva naveky."

3. Takto sa modlite trikrát denne. 

                                                           IX. 

1. Čo sa týka Eucharistie, takto vzdávajte vďaky: 2. Najprv nad kalichom:
"Ďakujeme ti, Otče náš, za svätú vínnu révu tvojho služobníka Dávida, ktorú si nám zjavil skrze svojho Syna Isusa. Tebe sláva naveky." 3. Pri lámaní: "Ďakujeme ti, Otče náš, za život a poznanie, ktoré si nám zjavil skrze tvojho Syna Isusa. Tebe sláva naveky. 4. Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý bol rozptýlený po horách, a pozbierajúc sa stal jedno, tak nech sa aj tvoja Cirkev zhromaždí zo všetkých končín zeme   do tvojho kráľovstva. Lebo tvoja je sláva a moc skrze Isusa Christa naveky." 
5. Nech však nikto neje ani nepije z vašej Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstení v mene Pánovom.            Lebo aj o tomto Pán povedal: "Nedávajte sväté psom." 

                                                           X. 

1. Po nasýtení ďakujte takto:
2. "Ďakujeme ti, svätý Otče, za tvoje sväté meno, ktorým prebývaš v našich srdciach, aj za poznanie a vieru i nesmrteľnosť, ktorú si nám zjavil skrze svojho Syna Isusa. Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.        3. Ty, všemohúci Vládca, si stvoril všetko kvôli svojmu menu, ľuďom si dal do užívania pokrm aj nápoj,   aby ti vzdávali vďaky. Nám však milostivo uštedri duchovný pokrm a nápoj, ako aj večný život skrze Isusa, tvojho syna. 4. Za všetko ti vzdávame vďaky, pretože si mocný. Tebe sláva naveky.                            5. Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev, ochráň ju pred každým zlom a zdokonaľ ju vo svojej láske, a tú (Cirkev), ktorú si sám posvätil, priveď zo všetkých štyroch (svetových) strán do svojho kráľovstva,     ktoré si jej pripravil. Lebo tvoja je moc a sláva naveky. 6. Nech vstúpi milosť a tento svet nech sa pominie. Hosanna Synu Dávidovmu. Kdo je svätý, nech pristúpi. Kto nie je, nech koná pokánie.          Maran atha, Pán nech príde. Amen."
7. Prorokov však nechajte vzdávať vďaky, ako chcú. 

                                                           10b. 

1. Čo sa týka krizmy (myron, posvätný olej), takto vzdávajte vďaky: Vzdávame ti vďaky, Otče náš (svätý), za krizmu, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka. Tebe sláva na veky. Amen. 

 

                                                           XI. 

1. Ktokoľvek by prišiel učil vás všetko toto, o čom sa doteraz hovorilo, toho príjmite. 2. Keď sa však ten, kto učí, sám odvráti, a bude učiť iné učenie na záhubu, takého nepočúvajte. Ale takého čo (učí) na rozvoj spravodlivosti a poznania Pána, toho prijmite ako samého Pána. 3. Čo sa týka apoštolov a prorokov konajte podľa učenia (dogma) Evanjelia takto:4. Každého apoštola, ktorý k vám prichádza, prijmite ako Pána. 5. Nemá však zostať viac, ako jeden deň. Iba keď je to potrebné, tak aj nasledujúci. Ak však zostane tri dni, je to falošný prorok. 6. Keď apoštol odchádza, nech si neberie nič, iba ak chlieb, pokým prenocuje. Keby však pýtal peniaze, je to falošný prorok. 7. A žiadneho proroka, ktorý hovorí v Duchu, neskúšajte ani neposudzujte, lebo všetky hriechy budú odpustené, ale tento hriech odpustený nebude. 8. Ale nie každý, kto hovorí v Duchu, je prorok, iba ten, kto má Pánove spôsoby. Podľa spôsobov rozoznáte falošného proroka od pravého. 9. A žiaden prorok, ktorý v Duchu prikáže pripraviť jedlo, nebude z neho jesť; ak áno, je to falošný prorok. 10. Každý prorok vyučujúci pravde, ak nekoná podľa toho, čo učí, je falošný prorok. 11. Nijaký prorok, preskúmaný a pravý, ktorý koná v súlade s pozemským tajomstvom Cirkvi, ale neučí tak, jako sám koná, nech nie je súdený vami lebo on má súd u Boha. Tak isto konali aj starí proroci. 12. Ktoby však povedal v Duchu: "Daj mi peniaze!", alebo niečo podobné, toho nepočúvajte. Keby však vyzval dať iným núdznym, nech ho nik nesúdi. 

                                                           XII. 

1. Každý, kto k vám prichádza v mene Pánovom, nech je prijatý. Potom ho však preskúšavajúc spoznajte, aby ste mali vedomosť, čo je napravo a čo je naľavo. 2. Ak prichádzajúci iba prechádza, pomôžte mu, ako môžte. Nech však u vás nezostáva; iba ak na dva alebo tri dni, ak je to nutné. 3. Ak sa chce u vás usadiť a je remeselník, nech pracuje a živí sa sám. 4. Ak nemá remeslo, podľa vášho uváženia sa postarajte. Aby sa tak nenašiel medzi vami žiaden nečinný kresťan. 5. Ak však podľa takto nehce konať, je to človek, ktorý s Kristom iba obchoduje. Varujte sa před takýmito. 

                                                           XIII. 

1. Každý pravý prorok, ktorý sa chce u vás usadiť, je hoden svojho pokrmu. 2. Rovnako aj pravý učiteľ je hoden jako robotník svojho pokrmu. 3. Každú prvotinu z plodov z lisu a obilia, hovädzieho dobytka a oviec vezmi a daj ju prorokom. Veď oni sú vaši veľkňazi. 4. Ak však nemáte prorokov, dajte to chudobným. 5. Keď zarábaš cesto, prvotinu vezmi a odovzdaj podľa tohoto príkazu. 6. Podobne aj keď otvoríš nádobu s vínom alebo olejom, vezmi prvotinu a daj ju prorokom. 7. Vezmi prvotinu z peňazí, šiat a všetkého majetku, koľko sa ti zdá primerané, a odovzdaj podľa tohoto príkazu. 

                                                           XIV. 

1. Keď sa v Pánov deň (nedeľu) zhromaždíte, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, vopred vyznajúc svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá. 2. Nikto, kto má spor so svojim blížnym, nech sa nezhromažďuje spolu s vami, pokiaľ sa nezmieria, aby tak nepoškvrnil vašu obetu. 3. Lebo o tomto Pán povedal: "Na každom mieste a v každom čase mi (třeba) prinášať čistú obetu, lebo som veľký kráľ, hovorí Pán, a obdivuhodné je moje meno medzi národmi." 

                                                           XV. 

1. Ustanovujte si biskupov a diakonov hodných Pána. Mužov miernych, nie chamtivých, pravdovravných a preskúšaných. Veď aj oni vám vysluhovať službu prorokov a učiteľov. 2. Neznevažujte ich, lebo oni sú vaši predstavení spolu s prorokmi a učiteľmi. 3. Napomínajte sa navzájom nie s hnevom, ale pokojne, ako to máte v Evanjeliu. A s každým kto sa previní proti druhému, s tým sa ani nerozprávajte, ani nech nič od vás nepočúva, dokiaľ nebude činiť pokánie. 4. Vaše modlitby a almužny ako aj všetky vaše skutky robte tak, ako to máte v Evanjeliu nášho Pána. 

 

                                                           XVI. 

1. Bdejte nad svojim životom. Vaše lampy nech nezhasínajú a z vaše bedrá nech sa neodpasávajú, ale buďte pripravení, lebo nepoznáte hodinu, v ktorú príde náš Pán. 2. Zhromažďujte sa často a hľadajte. Čo je osožné pre vaše duše, lebo celý ten čas vašej viery vám neprospeje, ak nebudete dokonalí ho v poslednej chvíli. 3. Lebo v posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia. Ovce sa zmenia na vlkov a láska sa premení na nenávisť. 4. Keď sa teda rozmnožií neprávosť, budú sa (ľudia) navzájom nenávidieť a zrádzať. Potom sa zjaví zvodca sveta ako Boží Syn, bude robiť znamenia a divy. Zem bude vydaná do jeho rúk a bude konať zločiny, aké sa nikdy od vekov neudiali. 5. Potom príde na ľudské pokolenie oheň skúšok a mnohí budú zvedení a zhynú. Tí však, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení od samotného prekliatia. 6. Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo, ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych. 7. Nie však všetkých, ale ako bolo povedané: „Príde Pán a s ním všetci svätí.“ 8. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch.